Διαδικτυακή έρευνα για την αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας, στο πλαίσιο της της Β φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πατρέων

Ο Δήμος Πατρέων προχωρά στο επόμενο στάδιο των διαδικασιών εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη της Πάτρας.

Έχοντας ολοκληρώσει το «Στάδιο Α: Προετοιμασία» του ΣΒΑΚ, σύμφωνα με την μεθοδολογία που ορίζεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες εκπόνησης και τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο το οποίου πραγματοποίησε τα παρακάτω:

  • Καταγραφή των διαθέσιμων πόρων και δυνατοτήτων του Δήμου που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπόνηση του σχεδίου
  • Αναγνώριση των τοπικών φορέων και των ομάδων πολιτών που επηρεάζουν και επηρεάζονται από τον σχεδιασμό των μεταφορών στην πόλη
  • Ανάπτυξη ενός προγράμματος εμπλοκής της τοπικής κοινωνίας στις διαδικασίες σχεδιασμού.
  • Συλλογή δεδομένων στο πεδίο για κάθε μορφή μετακίνησης. (Μετρήσεις φόρτων, έρευνες σε λεωφορεία, καταγραφή της στάθμευσης και αξιολόγησης της ποιότητας των υποδομών πεζών και ποδηλάτων)(
  • Ανάλυση και αξιολόγηση της λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος αστικής κινητικότητας στην περιοχή της Πάτρας.

προχώρησε στην διαμόρφωση εναλλακτικών στρατηγικών για την εξέλιξη της πόλης στον τομέα των μεταφορών σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι συγκεκριμένες στρατηγικές συγκροτήθηκαν σε μορφή εναλλακτικών σεναρίων αστικής κινητικότητας, τα οποία βασίζονται σε μια οραματική προσέγγιση για την εξέλιξη της πόλης και εξειδικεύονται σε επιμέρους ομάδες παρεμβάσεων για κάθε μορφή μετακίνησης.

Συγκεκριμένα διαμόρφωσε το Σενάριο Χ (Business as usual) και δυο εναλλακτικά σενάρια για το μέλλον του Δήμου στον τομέα των μετακινήσεων. Τα σενάρια αστικής κινητικότητας αποτελούνται από μέτρα, ρυθμίσεις και παρεμβάσεις τα οποία συνδυάζονται με διαφορετικό τρόπο δίνοντας προτεραιότητα σε διαφορετικού τύπου λύσεις.

Ωστόσο, προκειμένου να βελτιωθούν οι συγκεκριμένες στρατηγικές, να αξιολογηθούν αποτελεσματικά και να αναδειχθεί η καταλληλότερη για το μέλλον της πόλης, ο Δήμος Πατρέων στρέφεται στην συνεισφορά της τοπικής κοινωνίας.

Κάθε κάτοικος και επισκέπτης έχει πλέον την ευκαιρία να συμμετάσχει στην διαμόρφωση του τελικού σεναρίου αστικής κινητικότητας για τον Δήμο Πατρέων συμπληρώνοντας την έρευνα που θα βρει στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.office.com/e/zwvfp3MCQW
είτε σκανάροντας με το κινητό τον παρακάτω QR code:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: