Διαδικτυακή έρευνα για την αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας, στο πλαίσιο της της Β φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πατρέων

Ο Δήμος Πατρέων προχωρά στο επόμενο στάδιο των διαδικασιών εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη της Πάτρας.

Έχοντας ολοκληρώσει το «Στάδιο Α: Προετοιμασία» του ΣΒΑΚ, σύμφωνα με την μεθοδολογία που ορίζεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες εκπόνησης και τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο το οποίου πραγματοποίησε τα παρακάτω:

  • Καταγραφή των διαθέσιμων πόρων και δυνατοτήτων του Δήμου που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπόνηση του σχεδίου
  • Αναγνώριση των τοπικών φορέων και των ομάδων πολιτών που επηρεάζουν και επηρεάζονται από τον σχεδιασμό των μεταφορών στην πόλη
  • Ανάπτυξη ενός προγράμματος εμπλοκής της τοπικής κοινωνίας στις διαδικασίες σχεδιασμού.
  • Συλλογή δεδομένων στο πεδίο για κάθε μορφή μετακίνησης. (Μετρήσεις φόρτων, έρευνες σε λεωφορεία, καταγραφή της στάθμευσης και αξιολόγησης της ποιότητας των υποδομών πεζών και ποδηλάτων)(
  • Ανάλυση και αξιολόγηση της λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος αστικής κινητικότητας στην περιοχή της Πάτρας.

προχώρησε στην διαμόρφωση εναλλακτικών στρατηγικών για την εξέλιξη της πόλης στον τομέα των μεταφορών σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι συγκεκριμένες στρατηγικές συγκροτήθηκαν σε μορφή εναλλακτικών σεναρίων αστικής κινητικότητας, τα οποία βασίζονται σε μια οραματική προσέγγιση για την εξέλιξη της πόλης και εξειδικεύονται σε επιμέρους ομάδες παρεμβάσεων για κάθε μορφή μετακίνησης.

Συγκεκριμένα διαμόρφωσε το Σενάριο Χ (Business as usual) και δυο εναλλακτικά σενάρια για το μέλλον του Δήμου στον τομέα των μετακινήσεων. Τα σενάρια αστικής κινητικότητας αποτελούνται από μέτρα, ρυθμίσεις και παρεμβάσεις τα οποία συνδυάζονται με διαφορετικό τρόπο δίνοντας προτεραιότητα σε διαφορετικού τύπου λύσεις.

Ωστόσο, προκειμένου να βελτιωθούν οι συγκεκριμένες στρατηγικές, να αξιολογηθούν αποτελεσματικά και να αναδειχθεί η καταλληλότερη για το μέλλον της πόλης, ο Δήμος Πατρέων στρέφεται στην συνεισφορά της τοπικής κοινωνίας.

Κάθε κάτοικος και επισκέπτης έχει πλέον την ευκαιρία να συμμετάσχει στην διαμόρφωση του τελικού σεναρίου αστικής κινητικότητας για τον Δήμο Πατρέων συμπληρώνοντας την έρευνα που θα βρει στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.office.com/e/zwvfp3MCQW
είτε σκανάροντας με το κινητό τον παρακάτω QR code:

Ο Δήμος Πατρέων πραγματοποιεί την Β΄ Διαβούλευση με φορείς της πόλης, για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Ο Δήμος Πατρέων προχωρά στο επόμενο στάδιο των διαδικασιών εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη της Πάτρας.
Στο πλαίσιο της Β φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
της Πάτρας, τόσο οι φορείς, όσο και οι ομάδες πολίτων και οι κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης θα μπορούν να συνεισφέρουν με τις απόψεις και τις κατευθύνσεις τους στον σχεδιασμό.

Τα αποτελέσματα της συνολικής διαδικασίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της. Η ομάδα εργασίας του ΣΒΑΚ θα διασφαλίσει την συμμετοχή όλων των φορέων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ακουστούν και να καταγραφούν όλες οι απόψεις και οι προβληματισμοί.

Επισυναπτόμενα αρχεία:

Έρευνα Προτιμήσεων Μέσων Μετακίνησης

Στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, και προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, η ομάδα σχεδιασμού στηρίζεται στη βοήθεια σας, ώστε να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πολιτών σχετικά με την χρήση των μεταφορικών μέσων.

Η εκτίμηση της πιθανότητας επιλογής ενός μεταφορικού μέσου, είτε αυτό πρόκειται για ΙΧ, ποδήλατο ή ένα οποιοδήποτε μέσο, προκύπτει από την διερεύνηση της χρησιμότητας που προσφέρει το μέσο αυτό στον χρήστη. Για τον υπολογισμό της χρησιμότητας αυτής, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή μιας ειδικής έρευνας η οποία ονομάζεται Έρευνα Δηλωμένης Προτίμησης Μεταφορικού Μέσου – SP. Η συγκεκριμένη έρευνα λειτουργεί συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες που πραγματοποιούνται στην πόλη το τελευταίο διάστημα και πρόκειται να δώσει πρόσθετη αξία στα αποτέλεσμα του έργου. Μέσω αυτής εξετάζονται οι ενδεχόμενες προτιμήσεις μεταξύ Ι.Χ., ΜΜΜ και ποδηλάτου μέσα από 12 διαφορετικά υποθετικά σενάρια.

Για να συμμετάσχετε στην έρευνα, επιλέξτε ΕΔΩ

Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε πως η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη και όλη η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων γίνεται σε απόλυτη συμφωνία με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (G.D.P.R.).

Ο Δήμος Πατρέων πραγματοποίησε την Α΄Διαβούλευση με φορείς της πόλης, για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Ο Δήμος Πατρέων πραγματοποίησε, την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022, στην Αγορά Αργύρη, την Α΄ ιαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Πάτρας.
Παρόντες ήταν οι Αντιδήμαρχοι Μιχάλης Αναστασίου-Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας και Αναστασία Τογιοπούλου Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, μέλη της ομάδας έργου του Δήμου, εκπρόσωποι του Συμβούλου που έχει αναλάβει την υποστήριξη του έργου και εκπρόσωποι φορέων της πόλης.
Βασικός σκοπός της πρώτης Διαβούλευσης ήταν αφενός η ενημέρωση των φορέων σχετικά με το έργο, τη διαδικασία εκπόνησης και την επίδραση που αναμένεται να φέρει στον σχεδιασμό της κινητικότητας της Πάτρας και αφετέρου η άντληση πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν φορείς και πολίτες του Δήμου ως προς διαφορετικούς τομείς κινητικότητας, καθώς και η αξιολόγηση της κατάστασης του υφιστάμενου μεταφορικού συστήματος, έτσι όπως την αντιλαμβάνονται.
Μετά την παρουσίαση από τους εκπροσώπους του Συμβούλου του έργου και της σημασίας του, οι εκπρόσωποι των φορέων κατέθεσαν ερωτήσεις, παρατηρήσεις και τοποθετήσεις.
Συμφωνήθηκε η διαβούλευση να συνεχιστεί με την υποβολή των θέσεων των φορέων στην Ομάδα Έργου για να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση του ΣΒΑΚ.
Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Πάτρας είναι μια προσπάθεια του Δήμου να οργανώσει και να εξορθολογήσει, σε μακροσκοπικό ορίζοντα, την εξέλιξη των συστημάτων μεταφορών στην περιοχή.
Στόχος είναι να οργανωθεί ένα σύστημα μεταφορών που θα δίνει, κατά το δυνατόν, προτεραιότητα στις ήπιες μορφές μετακίνησης, προσφέροντας περισσότερο χώρο στον πεζό, στο ποδήλατο και στα μέσα μαζικής μεταφοράς με γνώμονα την βελτίωση της οδικής ασφάλειας για όλους τους μετακινούμενους.
Η διαβούλευση θα συνεχιστεί και στις επόμενες φάσεις του έργου.

Για αναλυτικές πληροφορίες, την πορεία του ΣΒΑΚ της Πάτρας και τις εκδηλώσεις του, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο https://svakpatras.com/ , όπου θα υπάρχει η δυνατότητα να συμμετέχουν στις έρευνες και να μεταφέρουν τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Φωτογραφίες από την διαβούλευση:

Πλάνο εμπλοκής συμμετοχικού σχεδιασμού

Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας είναι ένα από τα βασικά στοιχεία ενός ΣΒΑΚ. Η τοπική κοινωνία διακρίνεται σε φορείς που επηρεάζουν άμεσα το μεταφορικό έργο, ομάδες που αλληλοεπιδρούν με διαφορετικούς τρόπους με το σύστημα αστικής κινητικότητας, καθώς και το ευρύτερο σύνολο των πολιτών με τις υποκειμενικές του ανάγκες και προτιμήσεις μετακίνησης.

Προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η διαδικασία του Συμμετοχικού Σχεδιασμού και να εξαχθούν συμπεράσματα από την εμπειρία των συμμετεχόντων με δομημένο και ουσιαστικό τρόπο, δημιουργείται η ανάγκη σχηματισμού ενός οργανωμένου πλαισίου διεξαγωγής του. Για το σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε από την ομάδα έργου η Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού του ΣΒΑΚ Δήμου Πατρέων η οποία προβλέπει τρεις φάσεις συμμετοχικού σχεδιασμού που αντικατοπτρίζονται στο πλάνο συμμετοχής εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών ανά φάση εκπόνησης του ΣΒΑΚ.

Ξεκίνησε η διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ

Ο Δήμος Πατρέων προχωράει στην εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου για την κινητικότητα! Μέσω της σελίδας που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του ΣΒΑΚ, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία εξέλιξης του έργου αλλά και να συμμετάσχει σε αυτό μέσω των ερευνών/δημοσκοπήσεων που πραγματοποιούνται σε κάθε φάση συμμετοχικού σχεδιασμού-διαβούλευσης.