Συμμετέχω στον σχεδιασμό

Πλάνο Συμμετοχής Εμπλεκόμενων Φορέων και πολιτών

Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας είναι ένα από τα βασικά στοιχεία ενός ΣΒΑΚ. Η τοπική κοινωνία διακρίνεται σε φορείς που επηρεάζουν άμεσα το μεταφορικό έργο, ομάδες που αλληλοεπιδρούν με διαφορετικούς τρόπους με το σύστημα αστικής κινητικότητας, καθώς και το ευρύτερο σύνολο των πολιτών με τις υποκειμενικές του ανάγκες και προτιμήσεις μετακίνησης.

Προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η διαδικασία του Συμμετοχικού Σχεδιασμού και να εξαχθούν συμπεράσματα από την εμπειρία των συμμετεχόντων με δομημένο και ουσιαστικό τρόπο, δημιουργείται η ανάγκη σχηματισμού ενός οργανωμένου πλαισίου διεξαγωγής του. Για το σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε από την ομάδα έργου η Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού του ΣΒΑΚ Δήμου Πατρέων η οποία προβλέπει τρεις φάσεις συμμετοχικού σχεδιασμού που αντικατοπτρίζονται στο πλάνο συμμετοχής εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών ανά φάση εκπόνησης του ΣΒΑΚ.

Εργαλεία συμμετοχικού σχεδιασμού-δελτία τοποθέτησης/δημοσκόπησης

Μέσω των παρακάτω συνδέσμων μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά στην διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα ενεργά δελτία τοποθέτησης-δημοσκόπησης. Τα εργαλεία αυτά χωρίζονται σε αυτά που αφορούν εκπροσώπους φορέων και αυτά που αφορούν πολίτες. Παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο και βοηθήσετε και εσείς στην εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

1η φάση συμμετοχικού σχεδιασμού

Φόρμα τοποθέτησης Φορέων

2η φάση συμμετοχικού σχεδιασμού

Έρευνα προτίμησης μέσων μετακίνησης

3η φάση συμμετοχικού σχεδιασμού


Σύμφωνο Συμμετοχικού Σχεδιασμού

Επιλέγοντας τον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το Σύμφωνο Συμμετοχικού Σχεδιασμού του ΣΒΑΚ Δήμου Πατρέων. Το έγγραφο αυτό συνυπογράφεται από τον εκάστοτε εκπρόσωπο φορέα και την Δημοτική Αρχή και αποτελεί μια πράξη συμφωνίας βάσει της οποίας θα συνεργαστούν τα εμπλεκόμενα μέρη στην διαδικασία ανάπτυξης και υλοποίησης του σχεδίου.

Σε περίπτωση που θέλετε να ισχυροποιήσετε τον σχεδιασμό συμβάλλοντας στην διαδικασία ανάπτυξης και οργάνωσης, παρακαλούμε όπως υπογράψετε το Σύμφωνο και το αποστείλετε στο επίσημο mail του ΣΒΑΚ προς υπογραφή από την Δημοτική Αρχή.

Παρουσιάσεις διαβουλεύσεων, πρακτικά και αποτελέσματα φάσεων συμμετοχικού σχεδιασμού

Παρακάτω έχετε την δυνατότητα να δείτε πρακτικά και αποτελέσματα από τις προηγούμενες δράσεις συμμετοχικού σχεδιασμού του ΣΒΑΚ

Α’ Διαβούλευση

Β’ Διαβούλευση