Στάδια Εξέλιξης

Βάσει της υφιστάμενης Ελληνική νομοθεσία που διέπει τις διαδικασίες εκπόνησης των ΣΒΑΚ (Νόμος 4784/2021) συνάσσονται τα επιμέρους Στάδια Εξέλιξης του σχεδίου. Επιλέγοντας κάθε ένα από τα ακόλουθα Στάδια, μπορείτε να δείτε σχετικό υλικό και να παρακολουθήσετε την πορεία εξέλιξης του ΣΒΑΚ Δήμου Πατρέων.

Στάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του Σ.Β.Α.Κ.

Στάδιο 2: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων.

Στάδιο 3: Ανάπτυξη και προσδιορισμός Κοινού Οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων

Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων

Στάδιο 5: Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης


ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ:

ΣΤΑΔΙΟ 2: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων