Λίγα λόγια για το έργο

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Πατρέων είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και εμπνέεται από τις αρχές του ενιαίου σχεδιασμού, της συμμετοχής και της αξιολόγησης ώστε να καλύψει τις ανάγκες κινητικότητας και μετακινήσεων των κατοίκων και των επισκεπτών της Πάτρας σήμερα και στο μέλλον, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην πόλη και την περίμετρό της.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016 – Άξονας Προτεραιότητας (4) – Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα.

Η εκπόνησή του ΣΒΑΚ ξεκίνησε στις 22/04/2021, από την Ομάδα Εργασίας του Δήμου, υποστηριζόμενη από την ανάδοχο συμβουλευτική εταιρία “LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.”. Οι δραστηριότητες του έργου συμβαδίζουν με τις φάσεις του κύκλου του ΣΒΑΚ και περιλαμβάνουν:

Φάση Α: Προετοιμασία και Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης

Στην πρώτη φάση ανάπτυξης, πραγματοποιείται μια σειρά από δραστηριότητες που στοχεύουν στην ουσιαστική και αναλυτική αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας στον Δήμο Πατρέων. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν επισκόπηση του υφιστάμενου υπερκείμενου και τοπικού σχεδιασμού, εκτεταμένες μετρήσεις/αυτοψίες/έρευνες στο αστικό περιβάλλον της Πάτρας και διαβούλευση με φορείς και πολίτες με σκοπό την διερεύνηση των προβλημάτων που παρατηρούνται σε κάθε τομέα κινητικότητας.

Φάση Β: Ανάπτυξη Στρατηγικής για την Κινητικότητα

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αναδεικνύονται οι άξονες στρατηγικής του σχεδιασμού οι οποίοι περιγράφουν τις επιδιώξεις του Δήμου για ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό μελλοντικό σύστημα αστικής κινητικότητας. Από αυτούς δομείται ένας αρχικός οραματικός στόχος κινητικότητας ο οποίος σχετίζεται με το «που θέλουμε να πάμε με τον σχεδιασμό μας;». Παράλληλα δομούνται εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης της κινητικότητας και αντιμετώπισης των προβλημάτων που υφίστανται στο παρόν ή αναμένονται να εμφανιστούν στο μέλλον. Επίσης, συντάσσεται και μια σειρά από πολιτικές οι οποίες σχετίζονται με κάθε σενάριο. Το αρχικό όραμα, μαζί με τα σενάρια καθώς και τι πολιτικές, τίθενται σε διαβούλευση με φορείς και πολίτες. Το τελικώς διαμορφωμένο όραμα μαζί με το επιλεχθέν σενάριο (στρατηγική κατεύθυνση σχεδιασμού), και η ιεράρχηση προτεραιοτήτων πολιτικής σχεδιασμού, θα αποτελέσουν την Στρατηγική για την Κινητικότητα του Δήμου Πατρέων.

Φάση Γ: Σχεδιασμός μέτρων

Η τρίτη φάση σχεδιασμού περιλαμβάνει την εξειδίκευση του επιλεχθέντος σεναρίου σε πακέτα μέτρων και παρεμβάσεων, την θέσπιση συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων και την ανάπτυξη διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης της υλοποίησης του σχεδιασμού. Αναλυτικότερα: Βάσει της στρατηγικής που οριστικοποιήθηκε στην Β φάση του σχεδίου, καθορίζονται “SMART” στόχοι (ειδικοί, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν εντός χρονικών ορίων) για κάθε προτεραιότητα, οι οποίοι εξυπηρετούν το όραμα και τους σκοπούς που τέθηκαν. Στην συνέχεια καθορίζονται μέτρα και παρεμβάσεις που αντιστοιχίζονται τόσο με τους στόχους, όσο και με τα προβλήματα που καλούνται να λύσουν. Τα προτεινόμενα μέτρα τεκμηριώνονται με την χρήση κυκλοφοριακού μοντέλου και στην συνέχεια τίθενται προς δημόσια διαβούλευση με φορείς και πολίτες. Στην συνέχεια, μετά την οριστικοποίηση των μέτρων, συντάσσεται πλάνο παρακολούθησης και αξιολόγησης του σχεδίου αποτελούμενο από μια σειρά δεικτών. Το πλάνο παρακολούθησης μαζί με την περιγραφή των μέτρων για κάθε εξεταζόμενο χρονικό ορίζοντα αποτελούν το Σχέδιο Δράσης του ΣΒΑΚ

Παράλληλα, το έργο εναρμονίζεται με την υφιστάμενη Ελληνική νομοθεσία που διέπει τις διαδικασίες εκπόνησης των ΣΒΑΚ (Νόμος 4784/2021) βάσει της οποίας συντίθενται τα επιμέρους Στάδια Εξέλιξης τα οποία και είναι προσβάσιμα μέσω της παρούσας ιστοσελίδας από το κεντρικό μενού.